• 1

  • 2

Το έργο SmartCare αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την συμμετοχή 44 φορέων από  17 χώρες με διάρκεια υλοποίησης τριών ετών. Ανήκει στην κατηγορία Policy Support Programs (PSP) – Pilot A με χαρακτηριστικό τη διενέργεια μεγάλων πιλοτικών εφαρμογών με ζητούμενο τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στο έργο αυτό οι Δήμοι μετέχουν με την έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Στο πρόγραμμα Smartcare συμμετέχουν εταίροι από όλη την Ευρώπη, συνολικά 44 φορείς από  17 χώρες, με διάρκεια υλοποίησης τριών ετών. Εκτός από την Ελλάδα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από 24 περιφέρειες της Ευρώπης, Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα) αλλά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Υγείας και Σύλλογοι Ασθενών και Φροντιστών. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι, η Ιταλία (ως συντονιστής του έργου), η Αυστρία, η Δανία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Κροατία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Σερβία, η Γαλλία, η Β. Ιρλανδία και η Σκωτία (εκπροσωπώντας και οι δύο το Ηνωμένο Βασίλειο). 

  

  

 

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ICT Policy Support Programme(ICT PSP).
Αριθμός Σύμβασης: 325158.